Տրամադրվող Ռեսուրսներ

Legislation

               

EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE IN ARMENIA

This study was carried out by USAID-funded and implemented by “Save the children’’ organization in the frame of “Livelihood Improvement through Fostered Employment – LIFE” project and by the funds of the Austrian Development Cooperation Organization Austria Development Agency funded by The International Fund for Mine Action and Victims of Terrorism (ITF) implemented by IOM “Socio-economic reintegration of mines victims in South Caucasus”.

18-09-2018 ԱՎԵԼԻՆ

CSO's and Citizens Awareness and General Attitude Towards Social Reforms in Armenia

In recent years, Armenia has made significant  progress in the implementation of social protection system reforms, particularly in the areas of human rights, development of internationaly recognized monitoring indicators. Neverthless, reforms which are being conducted on local and national levels, are often developed and implemented without the beneficiaries' real needs review and monitoring.

Taking into account the above mentioned, Armenian Association of Social Workers conducted a social survey among 1100 citizens and 91 civil society organizations in June-August, 2017 within the framework of the "Acting Together for an Accountable Social State in Armenia" project funded by the United Nations Democracy Fund. The Survey had a goal to explore the awareness level and general opinion on recent reforms in child protection field. The respondents were chosen among said reforms’ target groups, as well as representatives of the general population and CSOs.

The results of the Survey and also information on current reforms are displayed in the following Factsheet.

07-09-2018 ԱՎԵԼԻՆ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Երեխաները բոլոր ժամանակաշրջաններում և հասարակարգերում մշտապես հանդիսացել են հասարակության ամենաանպաշտպան և խոցելի խավը: Հայտնի է նաև, որ երեխաները ցանկացած պետության և հասարակության ապագան են: Եվ կախված նրանից, թե որքանով են պաշտպանված երեխաների իրավունքները, կանխորոշվում է նաև տվյալ պետության և հասարակության ապագան: Երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն ու ապահովումը հանդիսանում են ինչպես միջազգային իրավական, այնպես էլ յուրաքանչյուր պետության կարևորագույն խնդիրներից

14-09-2018 ԱՎԵԼԻՆ

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության ոլորտում

«Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության ոլորտում» հետազոտությունն իրականացվել է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և «Սոցիալական արդարություն» հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտության նպատակն է վեր հանել և գնահատել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների (ԱԾԽՄ) պաշտպանության, մասնավորապես՝ նրանց հայտնաբերման, հաշվառման, կարգավիճակի ճանաչման և խնամքի ձևի որոշման գործընթացներում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը և դրանք ձևավորող համակարգային խնդիրները: Հետազոտությունը որակական է. տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է փաստաթղթերի վերլուծության, փորձագիտական հարցազրույցների, ֆոկուս խմբային քննարկումների, ինչպես նաև դեպքերի ուսումնասիրության միջոցով: Հարցազրույցներն ու ֆոկուս խմբային քննարկումներն իրականացվել են ԱԾԽՄ երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների հետ: Ուսումնասիրությունը կատարվել է 2016թ. դեկտեմբերից մինչև 2017թ. հունիս ամիսը:

14-09-2018 ԱՎԵԼԻՆ
© 2018 Copyright: 4Steps